Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Zaštita poslovne tajne između radnika i poslodavca

10.2.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Poslovne tajne imaju veliku važnost u poslovanju te predstavljaju alat za poslovnu konkurentnost i upravljanje istraživačkim inovacijama kojima se utječe na povećanje vrijednosti poduzeća. Stoga je sprječavanje neovlaštenog otkrivanja i korištenja poslovne tajne i zaštita podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu izrazito važna u kontekstu radnog odnosa.

 

Poslovna tajna definirana je Zakonom o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96; dalje u tekstu: ZZTP). Navedeni zakon je prestao važiti 6. kolovoza 2007. godine stupanjem na snagu Zakona o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12), osim odredbi glave 8. i 9. ZZTP koje su i dalje na snazi, a koje uređuju poslovnu i profesionalnu tajnu. Poslovnu tajnu prema članku 19. ZZTP predstavljaju podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom, drugim propisom ili općim aktom trgovačkog društva, ustanove ili druge pravne osobe, a koji predstavljaju proizvodnu tajnu, rezultate istraživačkog ili konstrukcijskog rada te druge podatke zbog čijeg bi priopćavanja neovlaštenoj osobi mogle nastupiti štetne posljedice za njezine gospodarske interese. Općim aktom se ne može odrediti da se svi podaci koji se odnose na poslovanje pravne osobe smatraju poslovnom tajnom niti se poslovnom tajnom mogu odrediti podaci čije priopćavanje nije razložno protivno interesima te pravne osobe. Poslovnom tajnom ne mogu se odrediti podaci koji su od značenja za poslovno povezivanje pravnih osoba niti podaci koji se odnose na zaštićeno tehničko unapređenje, otkriće ili pronalazak. Podatke koji se smatraju poslovnom tajnom na temelju općeg akta mogu drugim osobama priopćavati ovlaštene osobe određene općim aktom. Podaci koji se smatraju poslovnom tajnom ne smiju se priopćavati niti činiti dostupnim neovlaštenim osobama, ako posebnim zakonom nije što drugo određeno. Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi zaposlenici koji na bilo koji način saznaju za podatak koji se smatra poslovnom tajnom.

 

Osim Zakonom o zaštiti tajnosti podataka, poslovna tajna je uređena i Zakonom o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti (NN 30/18; dalje u tekstu: ZZNITV) kojim se u pravni poredak prenosi Direktiva (EU) 2016/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustva te poslovnih informacija (poslovne tajne) od nezakonitog pribavljanja, korištenja i otkrivanja te Direktiva 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva.

 

Člankom 3. stavkom 1. točkom 5. ZZNITV propisano je kako su poslovna tajna informacije koje ispunjavaju sve sljedeće zahtjeve: a) tajne su jer nisu, u svojoj ukupnosti ili u točnoj strukturi i sklopu svojih sastavnih dijelova, općenito poznate ili lako dostupne osobama iz krugova koji se obično bave predmetnom vrstom informacija,  b) imaju tržišnu (komercijalnu) vrijednost zbog toga što su tajne te c) u odnosu na njih osoba koja te informacije zakonito kontrolira poduzela je u tim okolnostima razumne korake kako bi sačuvala njihovu tajnost.

ZZNITV jasno definira da je zabranjeno nezakonito pribavljanje, korištenje i otkrivanje poslovne tajne. Nositelji poslovne tajne imaju pravo zahtijevati mjere, postupke i pravna sredstva predviđena ZZNITV radi sprječavanja nezakonitog pribavljanja, korištenja ili otkrivanja svoje poslovne tajne odnosno ostvarivanja pravne zaštite u tom pogledu.

 

Odredbe o zaštiti poslovne tajne sadržane su i u Zakonu o radu (NN

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: