Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Zakonitost obrade osobnih podataka prema GDPR Uredbi (EU) 2016/679

8.11.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.3 Zakonitost obrade osobnih podataka prema GDPR Uredbi (EU) 2016/679

Kristian Plazonić, dipl.iur.

Na zakonitost obrade osobnih podataka posebno upućuje Uredba (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Pitanje zakonitosti obrade Uredba (EU) 2016/679 utvrđuje u članku 6., tako da određuje da je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

  • - ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;
  • - obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;
  • - obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade1;
  • - obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;
  • - obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade2;
  • - obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete3.

Kad su u pitanju kriteriji za obradu koji su nužni radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade i za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade tada se pravna osnova za obradu osobnih podataka utvrđuje u:

  • - pravu Unije;
  • - ili pravu države članice kojem voditelj obrade podliježe.

U tom slučaju svrha

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: