danas je 18.6.2024

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Zakonitost obrade osobnih podataka prema GDPR Uredbi (EU) 2016/679

2.5.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.3 Zakonitost obrade osobnih podataka prema GDPR Uredbi (EU) 2016/679

Kristian Plazonić, dipl.iur., Igor Radelić, dipl. iur.

Na zakonitost obrade osobnih podataka posebno upućuje Uredba (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Ispravak Uredbe, L 127,23.5.2018, 2 i Ispravak Uredbe, L 074, 4.3.2021, 35., u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Pitanje zakonitosti obrade Uredba (EU) 2016/679 utvrđuje u članku 6., tako da određuje da je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

- ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;

- obrada je nužna