danas je 18.6.2024

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Rok čuvanja privole?

4.3.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

U slučaju da je temelj neke obrade privola, koji je rok čuvanja privole i to:

- ako se privola daje samo za jednokratnu radnju - npr. u Društvu ovlaštena osoba ima pravo uvida u ispis poziva/usluga preko portala Hrvatskog Telekoma za sve radnike koji imaju službeni mobitel. Propisali smo da se uvid može obaviti samo na zahtjev radnika (u obliku propisanog obrasca) kojem je dodijeljen službeni mobitel. Da li se u tom slučaju navedeni obrazac može smatrati privolom i treba li se nakon izvršenog uvida takav obrazac čuvati i koliko dugo?

- ako se povuče privola koja je dana na obrascu?

U oba slučaja privole bi bile u papirantom obliku.

S obzirom na to da se o privolama vodi i registar, na koji način bi se u registru privola evidentiralo kada bi se privole morale unišiti?

Odgovor:

Navedeni obrazac se može smatrati privolom