danas je 14.7.2024

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Pravo na prigovor i automatizirano pojedinačno donošenje odluka

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

4.3 Pravo na prigovor i automatizirano pojedinačno donošenje odluka

Kristian Plazonić, dipl.iur.

Uredba (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679) te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), razrađuje pitanje prava na prigovor i automatizirano pojedinačno donošenje odluka.

Pravo na prigovor

Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, zbog obrade nužne za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade te obrade nužne za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je