danas je 13.4.2024

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Lista kandidata prijavljenih na oglas za posao

25.5.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Smijemo li objaviti listu kandidata koji ispunjavaju uvjete oglasa za prijem u službu (samo ime i prezime) na određeno vrijeme na web stranici, bez njihove privole?

Odgovor:

Sukladno članku 4. UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba