danas je 13.4.2024

Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Adresar na internom webu

25.2.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Je li po Uredbi o zaštiti osobnih podataka bez posebne privole i reguliranja Pravilnikom o radu dozvoljeno službene mail adrese i službene brojeve telefona i mobitela radnika objaviti uz njihovo ime i prezime na internom webu društva te navedene podatke učiniti dostupnima svim zaposlenicima društva, te da li je dozvoljeno na isti taj interni web staviti kontakte poslovnih partnera sa kojima radi društvo, te ih na taj način učiniti dostupnim užem ili širem krugo korisnika (radnika društva )?

Odgovor:

S obzirom da su UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka - eng. General Data Protection Regulation – u daljnjem tekstu: Uredba), „osobni podaci” definirani kao "svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”) (...) izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički,